Михайло-Лукашівська сільська рада
Запорізький район Запорізька область

анализ регуляторного впливу

 

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Михайло-Лукашівської сільської ради
«Про місцеві податки і збори»  на 2018 рік

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання: 
Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.
Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку.
Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада  не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок. 
Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету  та є його бюджето - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади сільської ради. 
Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського  бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку громади сільської ради , сільська рада  має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2018 рік.

Причини виникнення проблеми: 
У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми сільської ради , а саме:
- утримання дошкільних навчальних закладів (енергоносії, харчування тощо) (1589,200 тис. грн..);
- поточний ремонт доріг (1014,192 тис. грн..)
- та інші заходи.

Аналіз втрат до міського бюджету
п/н    Назва показника    У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2018 р.    У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2018 р.    Відхилення, тис.грн.
(втрати до бюджету)
        Ставка, %    Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.    Ставка, %
(мінімальна)    Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.    
1

    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки    
0,5

    1671    
0

    0    
1671


2    Плата за землю
(ставка земельного податку)    1,26    260720    1,08    217267    43453
3    Єдиний
    20,00    84483        75027    9453

4    Транспортний         25000            25000
    РАЗОМ
(втрати до бюджету)    Х    Х    Х    Х    79577

Підтвердження важливості проблеми: 
Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення сільського  бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем  громади сільської ради  та покращення інфраструктури сіл. 
         Враховуючи, вищевикладене, Михайло-Лукашівською сільською радою розробляється проект рішення „Про місцеві податки і збори ” на 2018 рік та публікується в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи    Так    Ні
Громадяни    так    
Держава    так    
Суб’єкти господарювання    так    
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*    так    

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:
 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради. 
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів: 
Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

 

 

 

 

II. Цілі державного регулювання
Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми: 
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.
 Основними цілями регулювання є:
- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;
 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;
 - забезпечити додаткові надходження до сільського  бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;
- забезпечити своєчасне надходження до сільського  бюджету місцевих податків та зборів;
- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;
- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи     Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори» на 2018 р.    Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського  бюджету в можливих обсягах.
Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2018 р. складатимуть: 79577 тис. грн
Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  громади сільської ради (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.
Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» на 2018 рік у запропонованому вигляді     Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території сільської ради  та відповідне наповнення сільського бюджету.
Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету громади сільської ради надійде 79599 тис.грн що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.
Альтернатива 3.
Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік    За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до сільського  бюджету 188565 тис.грн., в тому числі:
-    єдиного податку – 84483 тис.грн.
-    земельний податок – 99072  тис.грн.
-    на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 5013 тис.грн.
Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів  територіальної громади Михайло-Лукашівської сільської ради. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини сільського  бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 
Вид альтернативи     Вигоди      Витрати
Альтернатива 1    Відсутні    Відсутні
Альтернатива 2    1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.
3. Створить сприятливі фінансові можливості сільської  влади для задоволення соціальних та інших потреб громади сільської ради
4. Вдосконалить відносини між сільською  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.    Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування
Альтернатива 3    1.Максимальні надходження коштів до сільського  бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток    Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи     Вигоди      Витрати
Альтернатива 1    Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України    Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі : 260720 тис.грн.
Альтернатива 2    Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
Вдосконалить відносини між сільською  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.    Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 296844 тис.грн.
Альтернатива 3    Вирішення більшої кількості соціальних проблем сільської ради  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського  бюджету    Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.
 


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання  
                     
Показник    Великі    Середні    Малі    Разом
            всього    в тому числі мікро    
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*    0    0    31    0    31
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків     0    0    100%    0    100%

Вид альтернативи     Вигоди      Витрати
Альтернатива 1    Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України    Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі : 260720 тис.грн.
Альтернатива 2    Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів    Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ
Альтернатива 3    Відсутні    За рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть складати 188565 тис.грн., в тому числі:
-    єдиного податку – 84480 тис.грн.
-    земельний податок –   99072 тис.грн.
-    на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 5013 тис.грн
Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

Оцінка сумарних витрат за альтернативами
Сумарні витрати за альтернативами     Сума витрат, гривень
Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)    260720,00
Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)    296844,00
Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)    485409,00

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
                  
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)    Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1    1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)    Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах.
Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2018 р. складатимуть: 79577тис.грн. 
Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення громади сільської ради (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)
Альтернатива 2    3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)    Прийняття даного рішення сільської  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території сільської ради та відповідне наповнення сільського бюджету.
Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету громади сільської ради надійде 79577 тис. грн. що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.
Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.
Альтернатива 3    2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)    Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. 
Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини сільського  бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде. 
                      
Рейтинг результативності    Вигоди
(підсумок)    Витрати
(підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2    Держава: - надходження додаткових коштів до міського бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток сільської ради 
 Громадяни:
 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.    Держава: 
Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни: 
Сплата податків за встановленими ставками 
Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ Сумарні витрати, грн: 296844,00    Наповнення міського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць
Альтернатива 3    Держава: Максимальні надходження коштів до сільського бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток сільської ради 
. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем сільської ради  за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету Суб’єкти господарювання: Відсутні    Держава: 
Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради. Сумарні витрати, грн: 485409,00    Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання
Альтернатива 1    Держава: 
Відсутні 
Громадяни: 
Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України    Держава: 
Відсутні 
Громадяни:
 Відсутні 
Суб’єкти господарювання: Витрати: 
Сумарні витрати, грн: 260720,00    Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади
           
Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта 
Альтернатива 2    Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.    Зміни до чинного законодавства:
-    Податкового кодексу України;
-    Бюджетного кодексу України;
-    Земельного кодексу України;
-    та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Альтернатива 3    Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини сільського  бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.    Зміни до чинного законодавства:
-    Податкового кодексу України;
-    Бюджетного кодексу України;
-    Земельного кодексу України;
та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів. 
Альтернатива 1    У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.    Зміни до чинного законодавства:
-    Податкового кодексу України;
-    Бюджетного кодексу України;
-    Земельного кодексу України;
та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).
           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –Михайло-Лукашівській сільській  раді. 
                                                                                         
          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:
В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Михайло-Лукашівської сільської ради, аналітичних показників Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій  області, інформації апарату виконавчого комітету Михайло-Лукашівської сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2018 рік.
Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  
Розробка проекту рішення Михайло-Лукашівської сільської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів" на 2018 р. та АРВ до нього. 
Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.
Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.
 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської  ради.
Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.
Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Запропонований термін дії акта: 
один рік
Обґрунтування запропонованого терміну дії акта: 
У разі, якщо сільська  рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).
Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Основними показниками результативності акта є:
створення фінансових можливостей сільської  влади для задоволення соціальних та інших потреб  громади сільської ради ;
кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;
п/н    Назва показника    У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2018 р.
        Ставка, %    Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.
1    Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:    Х    346,871
    - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки    0,5%    1,671
    - Плата за землю
(ставка земельного податку)    1,26%    260,720
    - Єдиний    20 %    84,480
2    Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.    31
3    Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.    346,871
4    Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.    2
5    Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %
Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:
- на стенді в приміщенні Михайло-Лукашівської сільської ради:
- в газеті « Дніпровські вогні»м. Вільнянськ, тираж 5020од., 
     71%??


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Михайло-Лукашівської сільської ради. 
Метод проведення відстеження результативності:
Статистичний
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:
Статистичні
- аналітичні показники Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області;
-апарату , виконавчого комітету Михайло-Лукашівської сільської  ради.
 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом. 

 

Сільський голова                                                                     Т.П.Вініченко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь