Михайло-Лукашівська сільська рада
Запорізький район Запорізька область

БЮДЖЕТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК

УКРАЇНА
Запорізька область
Вільнянський район
Михайло – Лукашівська сільська рада

Сьомого скликання
Тридцять сьома сесія

РІШЕННЯ

"21" грудня_ 2018 року                         N 8

Про сільський бюджет
Михайло – Лукашівська сільська рада
(назва адміністративно-територіальної одиниці)
На 2019 рік
(бюджетний період)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Михайло – Лукашівська сільська рада вирішила:
                               (назва органу місцевого самоврядування)
1. Визначити на 2019 рік:
1.1 доходи сільського бюджету у сумі 5849549,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 5790924 ,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -58625,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2 видатки сільського бюджету у сумі 5849549,00  гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 5760924,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 88625,00 гривень;
1.3 профіцит за загальним фондом  сільського бюджету у сумі 30000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
1.4 дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 30000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
1.5 оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі  500,00 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;
1.6 резервний фонд сільського бюджету у розмірі 1000,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 1642694,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтями статтею 69 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду сільського  бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Михайло – Лукашівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування  відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
Визначити уповноваженою особою на укладання договорів від імені сільської ради на отримання короткотермінових позичок в органах Державної казначейської служби України сільському голові Михайло – Лукашівської сільської ради.

10. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання,  природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
11. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення видатків або платежів у межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2019 рік.
12. В процесі виконання бюджету перерозподіл видатків у межах загального фонду бюджету, що  призводить до змін затверджених бюджетних призначень здійснюється розпорядженням сільського голови з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.  
13. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
14. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
15. Додатки №1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально – економічного, культурного 

розвитку, державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

 

_Сільський голова_______
(керівник органу місцевого самоврядування)    ____________
(підпис)    _Т.П.Вініченко
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

Пояснювальна записка
До рішення сесії від 21.12.2018 р. № 8
«Про сільський бюджет Михайло – Лукашівської сільської ради  на 2019 рік»

Прогноз доходів на 2019 рік Михайло – Лукашівської сільської ради
Розрахунок прогнозу доходів сільської ради на 2018 рік здійснювався з урахуванням фактично отриманих у минулі роки надходжень за отриманими доходними джерелами та змінами Податкового кодексу України .
    Обсяг доходів загального фонду прогнозувався на рівні 5790924,00 грн.  
          Внутрішні податки на товари та послуги прогнозуються на рівні 795267,00 грн., що становить 100% фактичних надходжень 2018 року.
    Місцеві податки та збори прогнозується на рівні 2715133,00 грн. , що становить 108% фактичних надходжень2018 року. В зв’язку з сплатою за оренду землі ,згідно аукціону.
    Загальні підходи до формування видатків сільського бюджету на 2019 рік.
    Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачено підвищення мінімальної заробітної плати. З  1січня 2018 року – розмір мінімальної заробітної плати -4173,00 грн. 
    Розмір посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ встановлюється Кабінетом Міністрів України виходячи з розміру  посадового окладу (тарифної ставки)  працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який встановлюється у розмірі не нижчому за розмір мінімальної заробітної плати. При формуванні бюджету на 2019 рік розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І розряду Єдиної тарифної сітки розраховано: з1 січня – 1921,00 гривні.
    Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких будуть менші за визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати.
    Як і в минулому році, бюджетні установи повинні забезпечити 100%розрахунки за спожиті енергоносії. Видатки на оплату енергоносіїв розраховані виходячи із фактичного споживання в натуральних показниках за 2018 рік з урахуванням діючих тарифів.
    Дотації та субвенції з районного бюджету «Інша субвенція з місцевого бюджету» 2248824,00 грн.
    Під Програму «Організація оплачуваних громадських  робіт по Михайло – Лукашівській сільській раді на 2018 рік» - 67100,00 грн.
Під Програму «Про затвердження порядку забезпечення регулярного безкоштовного підвозу учнів, вихованців КДНЗ ДС «Берізка» та педагогічних працівників до місця навчання і додому»  затверджено кошти в сумі 148360,00 грн.
 
          

                               Головний бухгалтер                                       Т.А.Черненко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь